1.     Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale mediabestanden, scripts en databases.
  Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp.
 2. Website op Maat: website met een nieuw, door Teswik te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van Teswik.
 3. Onderhoud van een website: het door Teswik inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (o.a. tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Teswik een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 5. SEO: (Search Engine Optimization) de werkzaamheden naar het verbeteren van de vindbaarheid van de website van de opdrachtgever op de afgesproken zoekmachines
 6. SEA: (Search Engine Advertisements) advertenties die worden gedaan op de overeengekomen zoekmachines.
 7. Social Media Marketing: Werkzaamheden die worden verricht om het publiek op van de opdrachtgever via de afgesproken social media kanalen te bereiken.

 

2.     Verbintenis en toepassing algemene voorwaarden

 1. Het mondeling en/of schriftelijk aanvaarden van een door Teswik aangeboden opdracht resulteert in een overeenkomst met Teswik. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing. De opdracht wordt schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever;
 2. Het ondertekenen van een offerte resulteert in een overeenkomst met Teswik. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing;
 3. Door ondertekening van een overeenkomst met Teswik verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van Teswik en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 4. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet schriftelijk in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Teswik opgenomen wordt.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.     Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Teswik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Teswik worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Teswik zijn verstrekt, heeft Teswik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

3.2 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Teswik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3. Teswik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Teswik is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Teswik kenbaar behoorde te zijn.

4.     Prijs

4.1 Opdrachtgever gaat akkoord met de in de overeenkomst genoemde prijs en looptijd van het contract.
4.2 Enige toevoeging van services zal bovenop de genoemde prijs worden gevoegd tenzij dat onderling anders is besproken.
4.3 Een prijswijziging kan alleen plaats vinden indien de services worden gewijzigd.

5.     Betaling

5.1 Vanaf het moment dat een overeenkomst voor een service van Teswik wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Teswik is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door Teswik het verschuldigde bedrag te voldoen.

5.2 In genoemde gevallen behoudt Teswik zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

5.3 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Teswik heeft voldaan.

6.     Duur en beëindiging

6.1 Eenmalige dienstverlening wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.

6.2 De looptijd van een dienstverlening welke niet eenmalig van aard is, loopt zo lang als in de overeenkomst is benoemd.

6.3 de opdrachtgever kan een overeenkomst dat niet eenmalig van aard beëindigen voor de afgesproken termijn onder de voorwaarde dat 50% van het totale bedrag in rekening wordt gebracht. Opdrachtgever mag het openstaande bedrag in maximaal 4 gelijke termijnen betalen ingaand vanaf de eerste maand na de maand waarin de opzegging is ontvangen door Teswik.

6.4 Teswik heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Teswik gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding of enige vergoeding.
6.5 Teswik heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding of enige vergoedign.

7. Levering en levertijd

7.1 Teswik levert het overeengekomen product binnen in de op de overeenkomst genoemde datum/periode.

7.2 Mocht Teswik onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Teswik alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Teswik een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7.3 Door Teswik gemaakte producten worden op een nader te specificeren en toepasselijke wijze aan de opdrachtgever verstrekt. De specificatie van de levering wordt eerst mondeling aan opdrachtgever bekend gemaakt en daarna in de overeenkomst schriftelijk.

8.     Overmacht

8.1. Teswik wordt door opdrachtgever niet aansprakelijkheid gesteld wanneer Teswik als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
8.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Teswik alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer door Teswik is geconcludeerd dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Teswik tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9.      Vertegenwoordiging namens contractant

Contractant verleent Teswik toestemming om op haar social media netwerken te spreken namens contractant. Teswik communiceert met contractant om diens doelen op social media te verwezenlijken. Contractant behoudt het recht om de inhoud van de berichten te bepalen. Enige vorm van reputatieschade dat direct of indirect door de online activiteiten van contractant plaats vindt is volledig op eigen risico van contractant.

 

10. Data beleid

Contractant behoudt het recht beroep te doen op data dat is gepubliceerd door Teswik voor de oprdachtgever. Teswik bewaart alle data op eigen servers zolang de overeenkomst nog loopt. Indien de overeenkomst na afloop niet is verlengd zal Teswik alle data naar de opdrachtgever overzetten en het vervolgens (indien nodig) verwijderen uit eigen servers.

 

11. Derde partijen

11.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Teswik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

11.2 Indien door Teswik of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Teswik voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

11.4 Teswik behoudt het recht om de service die is geleverd en de inhoud dat is geproduceert ten behoeve van de contractant te tonen aan derden. Dit kan zijn door het werk te publiceren op de website van Teswik of via een offline portfolio. Echter geldt dit niet voor inhoud en data waarover beide partijen het eens zijn dat het confidentieel is. Indien dit van toepassing is dienen partijen daar schriftelijk overeengekomen zijn.

 

12. Advertentiebeleid

12.1 Indien de opdrachtgever wenst zal Teswik online advertenties op de gewenste social media platform plaatsen. Inhoud, budget, en looptijd dient vooraf te worden bepaald en per (separaat) contract bevestigd door opdrachtgever.

12.2 Indien het bedrag van de advertentie honderd euro (€100,-) of lager is, zal Teswik de kosten in de eerst volgende factuur verrekenen. Indien de kosten van de advertentie hoger dan honderd euro (€100,-) is dient opdrachtgever nog voor afloop van de advertentie het bedrag over te maken naar Teswik.